Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Algemene voorwaarden icttrainingen.nl

Algemene e-commerce voorwaarden van icttrainingen.nl, gevestigd te Arnhem.

Versie geldig vanaf 25-05-2021.

Bedrijfsgegevens

Icttrainingen.nl
Meander 901
6825 MH Arnhem
Nederland

Tel. +31 (0)26 - 8402941
Fax. +31 (0)26 - 7600038
Kvk nr. 67863000
BTW nr. NL857203678B01

Handelsnamen:

Icttrainingen.nl is actief onder de volgende handelsnamen. Deze algemene e-commerce voorwaarden zijn specifiek van toepassing op de activiteiten die worden uitgevoerd onder de volgende handelsnamen:

  • icttrainingen.nl
  • OnlineITcourses.com

Definities:

Opdrachtnemer: Opdrachtnemer

Afnemereen ieder die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat danwel aan wil gaan, een online aankoop doet en/of aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Dienst: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en/op producten zoals, maar niet uitsluitend, online trainingen, e-learning, LiveLabs, proefexamens en software ter ondersteuning van het leerproces.

Digitale leermiddelen: alle aangeboden digitale leermiddelen via de Software zoals, maar niet uitsluitend, e-learning trainingen, LiveLabs, proefexamens, video’s, e-books, audio books en online expert sessies.

Software: de internetsite(s) van Opdrachtnemer alsook eventueel geleverde cloud software ter ondersteuning van het leerproces (het MyCademy platform).

Website(s): tenzij expliciet anders vermeld betreft het hier alle internetsite(s) van Opdrachtnemer en haar handelsnamen.

Leverancier: een leverancier van Opdrachtnemer

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite(s) van Opdrachtnemer. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wijst Opdrachtnemer alle Algemene (inkoop) Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2. NRTO

2.1 Icttrainingen.nl is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

3. Levering

3.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Opdrachtnemer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.2 Aan de leveringsplicht van Opdrachtnemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Opdrachtnemer geleverde zaken een keer aan de Afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief en nimmer fataal. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.4 Bij het plaatsen van een bestelling via één van de websites van Opdrachtnemer geeft u uw akkoord voor het ontvangen van een elektronische / digitale factuur. U ontvangt de factuur in het digitale formaat pdf.

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's of, voor internationale sites, in de gekozen valuta en exclusief BTW.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Opdrachtnemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. Alvorens over te gaan tot retournering van een product is de Afnemer gehouden de reden van retournering schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer. De Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de Afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de Afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Afnemer.

5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid (4.1), heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbende op afgenomen digitale diensten zoals digitale boeken, e-learning trainingen, onbeperkt leren abonnementen en dergelijke.

5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de Afnemer, is begonnen voor de termijn van viertien werkdagen (waaronder maar niet uitsluitend het starten en volgen van online trainingen, livelabs en proefexamens)
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de Afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de Afnemer de verzegeling heeft verbroken

6. Gegevensbeheer

6.1 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar personeel in de website. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de website, de Software en/of de Dienst. Opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Statement voor gedetailleerde informatie.

6.2 Opdrachtnemer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Opdrachtnemer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst waarvoor u zich expliciet heeft opgegeven. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6.4 Indien u een bestelling plaatst bij Opdrachtnemer geeft u Opdrachtnemer het recht uw bedrijfsnaam en bedrijfslogo te vermelden als klant van Opdrachtnemer. De vermelding vindt alleen plaats op de website(s) van Opdrachtnemer en zal niet gebruikt worden in externe marketing uitingen. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk aangeven aan Opdrachtnemer en dan zullen wij alle vermeldingen van u als klant verwijderen van de website(s).

6.5 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om recensies die zijn geplaatst op haar websites te gebruiken voor marketingdoeleinden.

7. Garantie

7.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product (wanneer van toepassing).

7.2 De Afnemer is verplicht de geleverde producten en diensten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Opdrachtnemer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer. Eventuele gebreken kunnen tot uiterlijk 1 maand na levering aan Opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.

7.3 Indien klachten van de Afnemer door Opdrachtnemer gegrond worden bevonden, zal Opdrachtnemer naar haar keuze of de geleverde producten of diensten kosteloos vervangen of met de Afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten en diensten, danwel (naar keuze van Opdrachtnemer) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer gedekte bedrag.

7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.5 Deze garantie geldt niet indien:

  • zolang de Afnemer jegens Opdrachtnemer in gebreke is (waaronder maar niet uitsluitend openstaande facturen)
  • de Afnemer de geleverde producten en diensten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken
  • de geleverde producten en diensten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Opdrachtnemer en/of de verstrekte gebruikshandleidingen
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

7.6 Opdrachtnemer heeft ten alle tijde het recht om een schriftelijk gemelde klacht binnen een redelijke termijn op te lossen voordat kan worden overgegaan tot restitutie en/of een andere overeengekomen regeling.

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Afnemer, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Opdrachtnemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Opdrachtnemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Afnemer komt tot stand nadat de overeenkomst door Opdrachtnemer is bevestigd.

9.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan het accepteren van een order een kredietwaardigheidscheck uit te laten voeren. Afhankelijk van de uitkomsten van deze controle kan Opdrachtnemer aanvullende voorwaarden stellen aan het accepteren van de order en/of besluiten een order niet te accepteren.

9.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending/levering geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Aanmeldingen met het STAP-budget

De in artikel 10 opgenomen bepalingen gelden specifiek voor aanmeldingen waarbij Afnemer en/of Opdrachtgever gebruik maakt van het STAP-budget. Waar bepalingen uit artikel 10 in strijd zijn met de andere artikelen in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert artikel 10.

10.1 Subsidievoorwaarden scholing gesteld door de overheid
De overheid kan alleen subsidie verstrekken als Afnemer voldoet aan een aantal voorwaarden, te weten:
Het startmoment van de scholing waarvoor Afnemer STAP-budget aanvraagt, is minimaal vier weken na aanvraag en vóór drie maanden na aanvraag;
Afnemer kan maximaal eenmaal per kalenderjaar een beschikking tot subsidieverlening ontvangen waarin het aangevraagde STAP-budget is toegekend.
Op het moment van aanvragen is Afnemer 18 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd (zoals bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet) nog niet bereikt;
Afnemer heeft tijdens de aanvraag en tijdens de periode van scholing géén recht op: Studiefinanciering, Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor voortgezet onderwijs en/of een Lerarenbeurs.

10.2 Subsidie op één scholingsproduct uit het scholingsregister
Afnemer kan geen subsidie aanvragen voor zelf samengestelde combinaties van producten. Afnemer kan slechts subsidie aanvragen voor één scholingsproduct weergegeven in het scholingsregister.

10.3 Doorgeven van wijzigingen aan het UWV
Afnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele wijzigingen door te geven aan het UWV. Dit betreft wijzingen op aangeven van Afnemer zelf én wijzigingen op aangeven van icttrainingen.nl. Icttrainingen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte gevolgen van het niet doorgeven van wijzigingen.

10.4 Persoonsgegevens overeenkomstig ‘Basisregistratie Personen’
De persoonsnaam van de Afnemer op het aanmeldingsbewijs dient exact overeen te komen met de persoonsnaam van de Afnemer zoals deze voorkomt in de ‘Basisregistratie Personen’ van de gemeente. Dit is de persoonsnaam zoals vermeld in het paspoort en/of identiteitskaart van Afnemer. Indien persoonsgegevens van Afnemer gewijzigd dienen te worden na moment van aanmelding, brengt icttrainingen.nl 25,- EUR per mutatie in rekening.

10.5 Terugvordering bij niet afronden opleiding
Als Afnemer bij afronding van de opleiding geen certificaat heeft behaald, of als Afnemer het minimale deelnemingspercentage niet behaald, dan voldoet Afnemer niet aan de eisen die UWV stelt aan het verlenen van het STAP-budget. Het UWV vordert subsidiabele kosten terug bij Afnemer. Overige niet-subsidiabele kosten worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht door de icttrainingen.nl.

11. Uitsluiting van de gebruiksrechten

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om Afnemer of personeel daarvan (tijdelijk danwel permanent) per direct uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, de Dienst en/of de Software. Opdrachtnemer kan het gebruik blokkeren en/of verwijderen indien de Opdrachtgever of personeel daarvan in strijd handelt met (de gedachten van) deze Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

11.2 Bij een (tijdelijke) uitsluiting, blokkade of verwijdering van de website heeft Afnemer nooit recht tot enige schadevergoeding.

11.3 Indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Opdrachtnemer het recht om Opdrachtgever per direct uit te sluiten van verder gebruik van de website, de Dienst en/of de Software.

11.4 Bij een (tijdelijke) uitsluiting, blokkade of verwijdering van de website worden eventuele boetes en schades direct opeisbaar.

12. Betalingsvoorwaarden

12.1 Op verstrekte facturen geldt een betalingstermijn van 15 dagen als gebruik wordt gemaakt van handmatige overboeking.

12.2 Wanneer gebruik wordt gemaakt van betaling via automatische incasso dan wordt per onterechte stornering van het door ons geincasseerde bedrag € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn aanvullend op alle overige eventueel van toepassing zijnde bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wettelijke rente en incassokosten).

13. Afbeeldingen en specificaties

13.1 Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen, teksten etc op de internetsite van Opdrachtnemer zijn slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

14. Overmacht

14.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een overmachtssituatie.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Opdrachtnemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

14.3 Opdrachtnemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

14.4 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Hoewel met betrekking tot de website en de Dienst de uiterste zorg is nagestreefd, wordt voor de aanwezigheid van eventuele problemen en de gevolgen daarvan niet ingestaan noch aansprakelijkheid aanvaard.

15.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald met een maximum van de orderwaarde van de overeenkomst.

15.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade binnen acht (8) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

15.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

15.5 Eveneens uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

15.5.1 onoordeelkundig en onrechtmatig gebruik van de website en/of de Dienst;

15.5.2 gebrekkig functioneren van een Leverancier en/of haar producten of diensten;

15.5.3 inbreuk op rechten van derden welke veroorzaakt worden door producten en/of diensten welke Opdrachtnemer inkoopt bij Leveranciers.

15.5.4 anderszins, niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken.

15.6. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van gegevens die verloren zijn gegaan of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Eigendom van alle door Opdrachtnemer aan de Afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Opdrachtnemer. Afnemer verwerft een gebruiksrecht op de afgenomen Digitale leermiddelen voor de duur van de Overeenkomst.

16.2 De door Opdrachtnemer geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen nietworden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

16.3 De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

16.4 De Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Opdrachtnemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

16.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

16.6 De Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Opdrachtnemer.

17. Intellectueel eigendom

17.1 De gehele inhoud van de websites en de Software van Opdrachtnemer zijn onderhevig aan auteursrecht met alle rechten voorbehouden. Alle eigendomsrechten blijven in handen van Opdrachtnemer en/of haar leveranciers. Door inhoud van de websites van Opdrachtnemer op te slaan of op een andere wijze te kopiëren, gaat u akkoord met de voorwaarden.

17.2 Specifiek voor geleverde digitale Leermiddelen zoals, maar niet uitsluitend, online trainingen (e-learning), online LiveLabs en online proefexamens geldt dat u een gebruiksrecht voor één persoon voor een vooraf bepaalde tijd verwerft. Dit recht is niet overdraagbaar. Bij een geconstateerde schending van dit gebruiksrecht wordt Afnemer per direct de toegang tot de Digitale leermiddelen ontnomen zonder recht op restitutie.

17.3. Aan het einde van de overeenkomst verwijdert Afnemer binnen twee (2) weken alle informatie met betrekking tot de aangeboden leermiddelen van alle digitale dragers van Afnemer onder straffe van een boete van € 500,- per dag dat dit niet gebeurd is na de hiervoor aangeven periode.

17.4. Indien Afnemer door een derde aansprakelijk wordt gesteld met betrekking tot een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde dan dient Afnemer Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk te informeren. Tevens zal Afnemer de derde per direct verwijzen naar Opdrachtnemer in het kader van dit mogelijke inbreuk. Opdrachtnemer zal ten allen tijde de door een derde aanhangig gemaakte zaak overnemen.

18. Aanvullende voorwaarden mbt specifieke diensten en/of producten

18.1 Opleidingstegoeden

18.1.1 Opleidingstegoeden zijn nimmer (gedeeltelijk) restitueerbaar.

18.1.2 Een opleidingstegoed is een vooraf vastgestelde termijn geldig. Na verstrijken van de termijn vervalt het opleidingstegoed. De termijn staat aangegeven op de website en/of op de door u getekende overeenkomst.

18.1.3 Kortingsacties zijn, zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf, niet geldig in combinatie met opleidingstegoeden.

18.2 Examenvouchers

18.2.1 Examenvouchers zijn niet restitueerbaard

18.2.2 De geldigheidsdatum van een examenvoucher kan niet verlengd worden.

18.2.3 Examenvouchers kunnen alleen gebruikt worden voor het examen waarvoor zij zijn aangeschaft. Examenvouchers kunnen niet geruild worden voor andere examenvouchers.

18.2.4 Examenvouchers zijn alleen geldig bij examenlocaties in het land waar zij zijn besteld.

18.3 Online toegang

18.3.1. De trainingen zijn, tijdens de toegangsperiode, 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u online toegankelijk (met inachtneming van de gestelde eisen aan u computer en internetverbinding). Uitzondering hierop is onderhoud dat periodiek wordt uitgevoerd op de trainingen en proefexamens. Onderhoud duurt in de meeste gevallen 1 tot 3 uur.

19. Disclaimer

Personen die informatie bekijken op een website van Opdrachtnemer gaan akkoord met de volgende voorwaarden:

19.1 De gepubliceerde informatie en geuite meningen worden door Opdrachtnemer alleen afgegeven voor persoonlijk gebruik en informatiedoeleinden en zijn onderhevig aan veranderingen zonder aankondiging. Opdrachtnemer doet geen garanties (zowel uitdrukkelijk als impliciet) dat de informatie en de meningen op de websites van Opdrachtnemer nauwkeurig, volledig of up to date zijn. In het bijzonder bevat niets op de Opdrachtnemer website financieel, wettelijk, belastingtechnisch of ander advies.

19.2 Alle informatie van derden die op de websites van Opdrachtnemer gepubliceerd wordt, is niet door Opdrachtnemer goedgekeurd en kan afwijken van de eigen mening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer doet, zonder beperking, afstand van alle aansprakelijkheid voor verliezen of schade in elke vorm, inclusief directe, indirecte of gevolgschade, die kan optreden door het gebruik van de websites van Opdrachtnemer, of links naar websites van derden.

19.3 Een aantal links op de websites van Opdrachtnemer wijzen naar websites van derden. Opdrachtnemer neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de nauwkeurigheid, volledigheid en wettigheid van de inhoud van dergelijke websites. Dit is tevens van toepassing op websites die naar Opdrachtnemer linken.

20. Geschillenregeling

20.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

20.2 Indien de koper een particuliere consument is kan er bij een geschil beroep gedaan worden op de geschillencommissie.

20.3 De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de koper zijn klacht eerst bij icttrainingen.nl heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Zie ook klachtenregeling.

20.4 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en zakelijke koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem te Nederland kennis, tenzij Opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.