Algemene voorwaarden icttrainingen.nl

 

7 juni 2024

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van MyCademy Nederland B.V., handelend onder de naam icttrainngen.nl gevestigd aan Meander 901 in Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 67863000 (hierna aangeduid als “icttrainingen.nl”) van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn dus steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als Klant. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. De onderstaande begrippen hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

1.1 Account: het persoonlijk account van Klant dat is afgeschermd middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat nodig is om in te kunnen loggen en gebruik te kunnen maken van het Platform.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, welke integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst sluit met icttrainingen.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Dienst(en): iedere op grond van de Overeenkomst door icttrainingen.nl te verrichten of verrichte werkzaamheid of prestatie waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van online trainingen, e-learning, LiveLabs, proefexamens en software ter ondersteuning van het betreffende leerproces van een deelnemer aan de online training, geleverd door icttrainingen.nl via het Platform.
1.5 Gebruiker: de gebruiker die namens een zakelijke klant gebruik kan maken van de door die Klant aangeschafte Dienst.
1.6 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.7 Kantooruren: de tijd van 09:00 tot 17:00 uur CE(S)T op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan icttrainingen.nl vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.
1.8 Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo's, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, concepten, afbeeldingen, teksten, documentatie en (andere) voortbrengselen van de geest ten behoeve van de trainingen die icttrainingen.nl biedt, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.
1.9 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie icttrainingen.nl een Overeenkomst heeft gesloten.
1.10 Klantdata: alle gegevens die door Klant of Gebruikers worden opgeslagen met de Diensten, of die anderszins door Klant aan icttrainingen.nl beschikbaar worden gesteld in het kader van de Overeenkomst.
1.11 Overeenkomst: overeenkomst tussen icttrainingen.nl en Klant op grond waarvan icttrainingen.nl de Dienst zal (doen) leveren aan Klant en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
1.12 Partij(en): icttrainingen.nl en Klant, tezamen of afzonderlijk.
1.13 Platform: de door icttrainingen.nl aangeboden softwareoplossing dat te bereiken is via de Website en gebruikt kan worden door zakelijke of particuliere klanten om trainingen op het gebied van ICT te volgen.
1.14 Website: de website van icttrainingen.nl, bereikbaar via het domein icttrainingen.nl dan wel bijbehorende subdomeinen.

 

Artikel 2. NRTO

2.1 Icttrainingen.nl is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

 

Artikel 3. Overeenkomst: totstandkoming en toepasselijkheid

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant het digitale aanmeldingsproces op de Website heeft doorgelopen en via e-mail een bevestiging van icttrainingen.nl ontvangt.
3.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
3.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

a. de Overeenkomst;
c. de Algemene Voorwaarden

 

Artikel 4. Account

4.1 Om toegang te krijgen tot het Platform, heeft de Klant (en hebben (eventuele) Gebruikers) een Account nodig. In opdracht van Klant zal icttrainingen.nl voor Klant (en indien van toepassing zijn Gebruikers) een Account aanmaken en logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) ter beschikking stellen. Het wachtwoord kan aangepast worden. Klant is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen en kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.2 Nadat de registratie is afgerond, kan Klant direct inloggen op het Account en het Platform gebruiken.
4.3 Klant dient de toegang tot het Account middels gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Klant het wachtwoord strikt geheim te houden. icttrainingen.nl mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Klant en zijn medewerkers na aanmelding met de bijbehorende gebruikersnaam en het wachtwoord, onder leiding en toezicht van Klant gebeurt. Klant is aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Klant schriftelijk bij icttrainingen.nl heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.
4.4 In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Klant icttrainingen.nl onverwijld op de hoogte te stellen, zodat icttrainingen.nl maatregelen kan nemen en dient Klant de (inlog)gegevens te wijzigen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst zal icttrainingen.nl zo spoedig mogelijk toegang verlenen tot de Diensten via het Platform.
5.2 icttrainingen.nl behoudt zich het recht voor om werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst gefaseerd op te leveren, voor zover dat naar de aard van die werkzaamheden mogelijk is.
5.3 icttrainingen.nl heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Klant als dat vooraf is overeengekomen.
5.4 Tenzij training plaatsvindt op een door icttrainingen.nl aangewezen locatie, draagt Klant zorg voor de beschikbaarheid vaneen geschikte ruimte en de aanwezigheid van de bij de training benodigde faciliteiten.
5.5 Klant dient, met behulp van de informatie verstrekt door icttrainingen.nl, zelf na te gaan of het niveau van deelnemers aansluit bij de training.
5.6 Tenzij er sprake is van een training die voor een specifieke Klant is ontwikkeld, behoudt icttrainingen.nl het recht om de locatie van trainingen te wijzigen of trainingen te combineren of samen te voegen.
5.7 Annulering van de training of afwezigheid van deelnemers zal in geen geval resulteren in een verplichting voor icttrainingen.nl tot restitutie van het voor de training overeengekomen bedrag.
5.8 Documentatie en opleidingsmateriaal is niet inbegrepen bij de training, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6. Gebruik van de dienst

6.1 Klant garandeert dat de Dienst niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Dienst materialen aan te bieden, op te slaan of te verspreiden die:

a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel naar mening van icttrainingen.nl smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;
c. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden; of
d. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten.

6.2 Indien icttrainingen.nl constateert dat Klant de Overeenkomst of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal icttrainingen.nl Klant waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag icttrainingen.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan icttrainingen.nl zonder waarschuwing ingrijpen. Indien Klant een Consument is, is direct ingrijpen door icttrainingen.nl alleen mogelijk in de vorm van verwijdering of blokkade van de onrechtmatige materialen. Wel blijven in dat geval de wettelijke (opschortings)rechten van icttrainingen.nl onverkort van toepassing. In verband met het voorgaande is icttrainingen.nl echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade.
6.3 Indien naar het oordeel van icttrainingen.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Dienst, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is icttrainingen.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die icttrainingen.nl redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden, dan wel te voorkomen.
6.4 icttrainingen.nl is te alle tijden gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is icttrainingen.nl gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt over het door Klant inbreuk maken op diens rechten of de Algemene Voorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.
6.5 icttrainingen.nl zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Klant wordt geleden als gevolg van de afsluiting van Klant van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de gegevens dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.
6.6 Tenzij Klant een Consument is, isicttrainingen.nl tevens gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien het zelf constateert en oordeelt dat Klant de gestelde gedragsregels overtreedt of heeft overtreden. Indien Klant een Consument is, zal icttrainingen.nl hem in de gelegenheid stellen door hem een redelijke termijn te geven om de Overeenkomst na te komen.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Indien Klant een Consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien (14) dagen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand te gekomen de mogelijkheid om deze schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan icttrainingen.nl een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Hiervoor kan Klant gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is dit niet verplicht.
7.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Overeenkomsten tot het leveren van Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien:

a. diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de Klant, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen (waaronder maar niet uitsluitend het starten en volgen van online trainingen, livelabs en proefexamens)
b. goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
c. goederen die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
d. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken

 

Artikel 8. Beschikbaarheid, storing en onderhoud

8.1 icttrainingen.nl heeft een inspanningsverplichting om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten te realiseren en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. icttrainingen.nl biedt geen garanties voor kwaliteit of beschikbaarheid. icttrainingen.nl is hiervoor op zijn beurt afhankelijk van zijn eigen leverancier(s).
8.2 icttrainingen.nl zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant voor zover mogelijk te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
8.3 icttrainingen.nl heeft het recht om zijn systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. icttrainingen.nl zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. icttrainingen.nl is echter nooit aansprakelijk tot vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
8.4 icttrainingen.nl heeft het recht de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal icttrainingen.nl Klant daarvan voorafgaand aan de wijziging op de hoogte stellen via de Website of per e-mail. Omdat de Dienst aan meerdere Klanten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. icttrainingen.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade in geval van aanpassingen.

 

Artikel 9. Helpdesk

9.1 icttrainingen.nl zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Klant met betrekking tot vragen over het gebruik van de Dienst(en).
9.2 De ondersteuning zoals omschreven in de vorige bepaling wordt telefonisch en elektronisch aangeboden via een helpdesk die tijdens Kantooruren bereikbaar is.
9.3 icttrainingen.nl streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het reageren op meldingen en het oplossen van meldingen kan variëren.

 

Artikel 10. Klantdata

10.1 Klantdata die Klant opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Klant (of diens Gebruikers). De zeggenschap over de Klantdata berust zodoende te allen tijde bij Klant (of diens Gebruikers). Icttrainingen.nl heeft een beperkt gebruiksrecht om de Klantdata in te zetten voor de levering van de Dienst, inclusief toekomstige aspecten daarvan.
10.2 Indien Klant informatie stuurt naar Icttrainingen.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Klant Icttrainingen.nl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Voorgaande geldt niet voor informatie die Icttrainingen.nl nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten en het in het kader daarvan door icttrainingen.nl geleverde of ter beschikking gestelde Platform en de bijbehorende Materialen berusten uitsluitend bij icttrainingen.nl of diens licentiegevers. Klant krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst(en) en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
11.2 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende Intellectuele Eigendomsrechten uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen. Het is Klant daarnaast nadrukkelijk niet toegestaan om markeringen omtrent het vertrouwelijke karakter uit Materialen te verwijderen.
11.3 icttrainingen.nl kan technische voorzieningen aan (laten) brengen ter bescherming van de Materialen in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het gebruiksrecht. Het is Klant niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
11.4 Het is Klant niet toegestaan om de broncode te achterhalen door middel van reverse engineering of decompilatie, behoudens voor zover dit dwingendrechtelijk is toegestaan.
11.5 Klant verleent hierbij aan icttrainingen.nl het recht de naam van Klant alsmede een eventueel logo van Klant te gebruiken voor promotionele uitingen.
11.6 Na afloop van de Overeenkomst verwijdert Klant binnen twee (2) weken alle informatie met betrekking tot de onder de Overeenkomst aangeboden leermiddelen van alle digitale dragers van Klant onder straffe van een boete van € 500,- per dag dat icttraingen.nl constateert dat dit niet is gebeurd binnen de voorgenoemde periode.

 

Artikel 12. Prijzen

12.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen steeds in euro's en dient Klant alle betalingen in euro's te voldoen.
12.2 Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert te allen tijde de Overeenkomst.
12.3 icttrainingen.nl is gerechtigd de prijzen jaarlijks, gedurende de maand januari te indexeren aan de hand van de relevante consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.
12.4 Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door icttrainingen.nl tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van zijn toeleveranciers stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.
12.5 In afwijking van de voorgaande leden van dit Artikel 12 heeft Klant, indien hij een Consument is, het recht om de Overeenkomst te ontbinden wanneer de prijzen worden verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

 

Artikel 13. Betaling

13.1 icttrainingen.nl zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. icttrainingen.nl mag daarbij elektronische facturen verzenden naar het bij icttrainingen.nl bekende e-mailadres van Klant. icttrainingen.nl heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
13.2 De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.3 Indien Klant na veertien (14) dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
13.4 Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige advocaatkosten.
13.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraag of er algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd.
13.6 In bovenstaande gevallen heeft icttrainingen.nl voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.
13.7 De bepalingen opgenomen in Artikel 13.2 tot en met Artikel 13.6 gelden niet indien en voor zover Klant een Consument is.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van icttrainingen.nl voor schade, geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door icttrainingen.nl van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van icttrainingen.nl, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot hetgeen Klant onder de Overeenkomst heeft betaald aan icttrainingen.nl in de zes (6) maanden voorafgaande aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan EUR 5.000,- (vijfduizend) op jaarbasis.
15.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is icttrainingen.nl alleen aansprakelijk voor de door Klant geleden directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die Klant maakt om de prestatie van icttrainingen.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de Algemene Voorwaarden.

14.3 Enige beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van icttrainingen.nl.
14.4 De aansprakelijkheid van icttrainingen.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant icttrainingen.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en icttrainingen.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat icttrainingen.nl in staat is adequaat te reageren.
14.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontdekken van de schade schriftelijk bij icttrainingen.nl meldt.
14.6 Enige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt niet jegens Consumenten.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1 icttrainingen.nl kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. icttrainingen.nl kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.
15.2 Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.
15.3 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

 

Artikel 16. Duur en beëindiging

16.1 De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt voor de Overeenkomst dat deze wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar en dat deze telkens stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde termijn.
16.2 De Overeenkomst kan schriftelijk opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 (een) kalendermaand tegen het einde van elke termijn.
16.3 Voor een eenmalige Overeenkomst geldt dat deze voortduurt voor de duur van de voltooiing van de Overeenkomst.
16.4 Een Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd voor zover niet anders bij deze Algemene Voorwaarden bepaald.
16.5 icttrainingen.nl mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:

a. Klant faillissement aanvraagt of failliet is verklaard;
b. Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of dit is verleend;
c. de onderneming van Klant wordt ontbonden of geliquideerd;
d. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Klant.

 

Artikel 17. Klachtenprocedure

17.1 De bepalingen uit dit Artikel 17 zijn slechts van toepassing indien Klant een Consument is.
17.2 Klant kan voor eventuele klachten bij icttrainingen.nl terecht. icttrainingen.nl behandelt eventuele klachten in lijn met haar klachtenregeling.
17.3 Indien dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, kan beroep gedaan worden op de geschillencommissie. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien Klant zijn klacht eerst bij icttrainingen.nl heeft gemeld.
17.4 Klant kan zijn klacht tevens aanmelden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 18. Wijzigen van de Overeenkomst

18.1 icttrainingen.nl heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal wijzigingen of aanvullingen ten minste een (1) maand vóór de inwerkingtreding aankondigen bij Klant.
18.2 Als Klant de nieuwe Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan Klant binnen veertien (14) dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna icttrainingen.nl de aanvulling of wijziging zal heroverwegen. Als icttrainingen.nl besluit om de aanvulling of wijziging toch door te voeren, kan Klant de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden in werking treden.
18.3 De in dit Artikel 18 beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen in verband met veranderingen in wet- en regelgeving. Dergelijke wijzigingen kunnen door icttrainingen.nl zonder voorafgaande aankondiging worden doorgevoerd, zonder dat Klant het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien Klant een Consument is, geniet hij de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing is waar de Consument zijn woonplaats heeft.
19.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin icttrainingen.nl gevestigd is.
19.3 Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
19.4 Onder 'schriftelijk' valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
19.5 Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van icttrainingen.nl.
19.6 icttrainingen.nl is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die icttrainingen.nl of de bedrijfsactiviteit van icttrainingen.nl overneemt, zonder voorafgaande toestemming van Klant.

 

Artikel 20. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

MyCademy Nederland B.V. (h.o.d.n. icttrainingen.nl)
Meander 901
6825 MH Arnhem
Telefoon: 026-8402941
E-mail: info@icttrainingen.nl

KvK-nummer: 67863000
Btw-nummer:NL857203678B01